Produkty v kategorii

Domů

banner

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

společnosti Velkoobchod Vršinský, s.r.o.

(ke dni 25. 5. 2018)

 

Velkoobchod Vršinský, s.r.o.

IČ: 26730014

se sídlem: Mezi Vodami 1955/19, Praha 4, PSČ 143 00   

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 90092

 

                                                                                                                                         I.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) obchodní společnosti Velkoobchod Vršinský, s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 1955/19, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 26730014, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 90092 (dále též „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vrsinsky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále též „webové rozhraní obchodu“). Tyto VOP platí i pro uzavírání kupní smlouvy jiným způsobem než přes internetový obchod prodávajícího (například emailem, telefonicky nebo osobně v provozovně prodávajícího), zejména jejich čl. IV. až XI. a přiměřeně jejich ostatní ustanovení.

2.     VOP dále mimo jiné upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vrsinsky.cz (dále též „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3.     Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

4.     Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň vyslovuje souhlas s VOP a potvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP seznámil.

5.     Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Vždy je však povinen aktuální znění zveřejnit na internetové adrese www.vrsinsky.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

                                                                                                                                        II.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak se má za to, že uživatelský účet využil sám a je z takového jednání zavázán.

5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající vynaloží patřičné úsilí, aby tato nezbytná údržba pokud možno neprobíhala v pracovních dnech v době mezi 9.00 a 17.00 hod.

7. Kupující bere na vědomí, že obrázky produktů jsou pouze ilustrační. Reálný vzhled produktu nemusí zcela odpovídat obrázku.

                                                                                                                         III.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (není-li výslovně uvedeno jinak). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. s množstevní slevou). Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné (nejedná se o nabídku učiněnou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží ani toto své rozhodnutí jakkoli odůvodňovat.

2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručení zboží mimo území České republiky mohou být mezi prodávajícím a kupujícím sjednány jiné podmínky.

3.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 2. výši kupní ceny zboží, vč. daní a poplatků a způsobu její úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen též jako „objednávka“).

 

4.     Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající zpravidla neprodleně (nejpozději do konce následujícího pracovního dne) po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím webového rozhraní, popř. v odůvodněných případech telefonicky či elektronickou poštou, a to na telefon či adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).

5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a způsobu jejího objednání požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, a to prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího nebo jiným vhodným způsobem vzhledem ke způsobu objednání zboží u prodávajícího (např. ústně při osobním jednání).

7.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména (nikoli však výlučně) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nebo obecně závazný právní předpis.

8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

                                                                                                           IV.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mezi Vodami 1955/19, Praha 4, PSČ 143 00;

 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 3. bezhotovostně převodem na účet uvedený prodávajícím (dále též „účet prodávajícího“).

 4. bezhotovostně online platební kartou

 

2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

4.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li mu sdělen či znám. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 5. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním/dodáním zboží kupujícímu.

6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně dohodnuto jinak.

7.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu), jež bude mít náležitosti dané zvláštním právním předpisem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu kdykoli v době od potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, a to v elektronické či listinné podobě a zašle jej na elektronickou či korespondenční (dodací) adresu kupujícího anebo jej předá kupujícímu při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího.

                                                                                                                  V.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.     V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se týká podnikatelské činnosti kupujícího nebo kterou kupující uzavírá v rámci svého samostatného výkonu povolání, použijí se pro odstoupení od kupní smlouvy ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“). 

2.     V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se netýká podnikatelské činnosti kupujícího nebo jeho samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se odstoupení od kupní smlouvy VOP prodávajícího a ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.

3.     Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. 3. či o jiný případ, kdy nelze v souladu s obecnými právními předpisy od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, od smlouvy, jejímž předmětem plnění je několik druhů zboží nebo dodání několika částí do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a od smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží do 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od  smlouvy je účinné, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, od převzetí poslední dodávky zboží, příp. ode dne převzetí první dodávky zboží zasláno spotřebitelem v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího či na zveřejněnou adresu elektronické pošty prodávajícího, je-li toto elektronické odstoupení opatřeno zaručeným elektronickým podpisem kupujícího.

5.     V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, není-li právními předpisy stanoveno jinak a práva a povinnosti stran v rozsahu účinků odstoupení od smlouvy zanikají. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží (ohledně něhož došlo ke zrušení kupní smlouvy), a to do 14 pracovních dnů ode dne, v němž byl projev odstoupení doručen prodávajícímu. V případě, že kupující poruší svou povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny nevráceného zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li prodávajícímu přepravováno, musí být též náležitě zabaleno a ochráněno před vznikem škody.

6.     Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. odst. 5. VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. V. odst. 6. VOP, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti, pokud se na tom s kupujícím dohodl. Za účelem splnění povinností prodávajícího uvedených v tomto článku je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

8.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. V. odst. 5. VOP je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

                                                                                                                         VI.            PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě.

3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží, jakož i samotné zboží a jeho stav a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebo zjevných vad zboží nemůže být brán zřetel.

5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, s nimiž bude kupující seznámen před odesláním zboží.

                                                                                                             VII.            ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost výslovně uvedené na obalu, přiložené k návodu věci nebo uvedené v reklamě na dané zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1919 a násl. a ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4.     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v takto stanovené lhůtě (dále jen "záruka za jakost").

5.     Při uplatňování práva z odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány anebo jiným dostatečným způsobem prokázal koupi předmětného zboží u prodávajícího. Po dobu faktického odstraňování vad na zboží se počítání běhu doby záruky za jakost zastaví. Všechny tyto skutečnosti musí být v protokolu o převzetí zboží do záruční opravy uvedeny. Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, může být prodávajícím odesláno k otestování (prověření vady a její příčiny). Reklamační řízení u prodávajícího nesmí přesáhnout dobu 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

6.     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční lhůtě.

7.     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně práva vyplývajícího ze záruky za jakost, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla (provozovny).

8.     V případě, že byla vadou zboží zakoupeného u prodávajícího způsobena škoda, musí kupující pro uplatnění odpovědnosti za škodu učinit alespoň následující:

a.        řádně a včas doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího,

b.       zajistit přístup pojišťovacího agenta do 72 hodin od nahlášení škodné události prodávajícímu,

c.        zdokumentovat dostatečným způsobem (např. fotografiemi, videozáznamem apod.) místo poškození a rozsah vzniklé škody a tuto škodu vyčíslit a řádně doložit a též

d.       v případě instalace zboží třetí osobou, doložit jméno (název nebo obchodní firmu) a adresu takové osoby, která dané zboží instalovala, předložit potvrzený protokol o tlakové zkoušce, způsob upevnění potrubí, způsob zajištění vedení proti tepelné roztaživosti, zprávu dodavatele vody o tlacích v řádech, doklad o ochraně rozvodu proti sesedání stavby, popř. jiné relevantní dokumenty. 

9.     Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených především vnějšími vlivy, událostmi nebo např. chybnou manipulací.

                                                                                  VIII.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3.     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením a umožňuje jeho řádné fungování.

4.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

                                                                                                                         IX.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) a dále podpůrně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.     Dokončením objednávky a uzavřením smlouvy ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek současně kupující potvrzuje, že byl důkladně a srozumitelnou formou seznámen s informacemi týkajícími se ochrany osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zveřejněnými na www.vrsinsky.cz), všem uvedeným ustanovením, jakož i svým právům, zcela porozuměl a bere je na vědomí.

3.     Dále uzavřením smlouvy bere kupující na vědomí, že plnění povinností z uzavírané kupní smlouvy není podmíněno udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (mj. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

                                                                                                                                                     X.            DORUČOVÁNÍ

1.     Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li těmito VOP upraveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2.     Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

                                                                                    XI.            MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Pokud se v případě sporu nedohodnou prodávající a kupující na jeho vyřešení sami, má kupující právo obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz, kde jsou mj. uvedeny postupy, náležitosti návrhu, podmínky a jiné související skutečnosti týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jež rámcově upravuje zákon o ochraně spotřebitele.

 

                                                                                                                   XII.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

3.     Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4.     Aktuální a platné znění VOP musí být umístěno na webové stránce prodávajícího a musí být k dispozici též v sídle (na provozovně) prodávajícího.

 

V Praze dne 25. května 2018

 

 

   ……………………………

                                                  Velkoobchod Vršinský, s.r.o.

                                                                                Jiří Vršinský

                                                                          jednatel společnosti

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení …………………………

Adresa …………………………………….

Telefon a email ……………………………

 

Prodávající:

Velkoobchod Vršinský, s.r.o.

IČ: 26730014

se sídlem: Mezi Vodami 1955/19, Praha 4, PSČ 143 00   

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 90092

 

Vážení,

 

dne …………… jsem prostřednictvím vašeho internetového obchodu na stránkách www.vrsinsky.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

 

číslo daňového dokladu (faktury) ……………

Toto zboží jsem převzal(a) dne ……………

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

značka zboží ………………………………….……………………………………………….

SN zboží ………………………………….……………………………………………….

 

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………….…Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………………vedeného u …………………….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ……………………, dne ……………………

 

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis či elektronický podpis)

 

Příloha:

-          faktura č. ……………………… (kopie)