Produkty v kategorii

Domů

banner

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Pokud se u našeho výrobku vyskytnou vady nebo nebude mít ujednanou jakost, může kupující uplatnit svá práva v souladu s ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

 

GARANCE:

 

Naše firma je pojištěna proti škodě způsobené našim výrobkem do výše Kč  10.000.000,-.  Při škodné události je nutné bez otálení nahlásit našemu ústředí rozsah a místo poškození.

 

 

REKLAMACE:

Veškeré reklamace zboží řešíme výměnou v případě, že bylo zakoupeno  u naší firmy a pokud s ním bylo zacházeno dle montážních podmínek uvedených v našem katalogu. Reklamační řád naleznete na www.vrsinsky.cz.

Postup při reklamaci

 

Je-li škoda způsobena naším výrobkem, musí firma nebo poškozená strana:

- doložit adresu odborné firmy, která výrobek montovala (reklamace nebude brána na zřetel    v případě, že výrobek nemontovala oprávněná firma)

- zajistit přístup pojišťovacího agenta - do 72 hodin

- zdokumentovat místo poškození, rozvodu vedení, kde se to stalo (např. videokamerou)

-          nahlásit dodavateli výrobku adresu místa poškození a zavolat na linku 841 114 114 a totéž nahlásit pojišťovně

 

Doložit od firmy, která montáž prováděla:

·         místo montáže

·         datum provedení

·         protokol o tlakové zkoušce (potvrzený zadavatelem díla)

·         způsob provedení upevnění potrubí

·         způsob zajištění vedení proti tepelné roztažnosti (dilatace)

·         zprávu dodavatele vody o tlacích v řadech

·         ochrana rozvodu proti sesedání stavby (kdy působí i vnější tlaky) „chránička“

 

Poškozený výrobek je nutné předložit s výše uvedenými podklady prodejci s doložením dokladu s datem nákupu.

Výrobce posoudí, zda výrobek způsobil škodu z důvodu vady výrobku nebo montáže.

 

Použití utěsňovacích materiálů:

Konopí, teflonová páska, Siseal, Idrofi let, pasta na bázi teflonu, lepidla Loctite a jiné utěsňovací

materiály nenarušující slitiny mosazi.

Doporučená montáž a zásady používání:

a)         odmastit, popřípadě zdrsnit závity

 

b)        použít utěsňovací materiály

 

c)         odpovídajícím nářadím - imbusovým klíčem, stranovým klíčem nebo hasákem odpovídající velikosti k montovanému výrobku sešroubovat spojované části

 

d)        při sešroubování spojů nesmí v žádném případě dojít ke spojení tzv. „přes závit”, použití hrubé síly, natlučení do sebe spojovaných částí nebo postupování při montáži neodborným zásahem

 

e)         upevnění rozvodů v instalaci musí být provedeno dle platných norem, které zamezí působení dilatací materiálů na výrobky. Také vibrace a pohyb objektů, kde byly výrobky použity, by se mohly projevit poškozením částí armatur. V případě použití montáže v zemi musí být zařízení ochráněno proti poškození sedáním hornin a mechanickými tlaky, např. tzv. chráničkou

 

f)          je nezbytně nutné používat výrobky pouze pro dané použití a nezaměňovat je z jakéhokoliv důvodu za jiné

g)        zařízení je nutné kontrolovat dle platných revizních prohlídek, přezkoušet jeho funkčnost a odstranit překážky, které by vedly k jeho poškození

 

h)        na zařízení nebo instalaci, kde byly výrobky použity, je nutné provádět tlakové zkoušky dle platných norem a v případě reklamace výrobků je neodkladně předložit

 

i)          ochránit výrobky v instalaci před působením otevřeného ohně a nízké teploty pod bodem mrazu

 

Nerespektováním výše uvedených bodů si dodavatel vyhrazuje právo neuznání reklamace na dodané výrobky i v záruční době, která je stanovena dle zákona. Reklamace též nebude brána na zřetel v případě, že výrobek nemontovala oprávněná firma.